Ενεργειακοί Σύμβουλοι

Δείτε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε

Οικιακά φωτοβολταϊκά

1. Τί είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις και για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει;

Είναι Ειδικό Πρόγραμμα  (στο εξής Πρόγραμμα) για την ενίσχυση της εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων ισχύος μέχρι  10kWp  σε νόμιμα υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή τη στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων.  Η ισχύς του Προγράμματος είναι από 01.07.2009 έως 31.12.2019. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ΦΕΚ 1079Β’/4-6-2009 στο οποίο δημοσιεύθυκε. Η  «ενίσχυση»  χορηγείται με τη μορφή της επιδότησης της παραγόμενης kWp (για γρήγορη απόσβεση επένδυσης και απόδοση επιπλέον εισοδήματος στον ιδιοκτήτη του ακινήτου), με σκοπό την συμμετοχή κατά το δυνατό περισσότερων πολιτών στην επίτευξη του εθνικού στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε.  στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20% το έτος 2020.

2. Πού εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα;

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά όλη την επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των ΦΒ συστημάτων ανά εγκατάσταση ορίζεται για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα Νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp.

3. Πού μπορεί να εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα;

Σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ) ΦΕΚ/1079/Β/04.06.2009 και ΦΕΚ 1557/Β/22.09.2010, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων και κυρίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων κτιρίων, καθώς και των βοηθητικών χώρων των κτιρίων, όπως αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.α. Ευνόητο είναι ότι οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται εντός του ιδίου οικοπέδου, όπου και το κυρίως κτίριο, άλλως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι. Διευκρινίζεται ότι για την εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος μπορεί να επιλεγεί οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω χώρους ή και συνδυασμός αυτών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται επίγεια εγκατάσταση ΦΒ συστήματος στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος (π.χ. σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου).

4. Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των ΦΒ συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης ΦΒ συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου. Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνον ΦΒ συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

5. Ποιές οι βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής ρεύματος στο όνομα του κυρίου του ΦΒ συστήματος (φυσικού/νομικού προσώπου) στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, όταν το κτίριο επί του οποίου εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα χρησιμοποιείται ως κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι, μέρος των θερμικών αναγκών του σε ζεστό νερό να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών). Επίσης το έργο της εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος να μην έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ).

6. Πού υποβάλλεται η αίτηση σύνδεσης και τι επισυνάπτεται;

Η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην τοπική ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή). Επισυνάπτονται τα έγγραφα και στοιχεία υπ’ αριθ. 1 έως και 9 του εντύπου αίτησης. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη. Η αίτηση σύνδεσης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται, μόνον εφόσον τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα.

7. Ποιά διαδικασία ακολουθείται μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης;

Η ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

8. Πότε υπογράφεται Σύμβαση Σύνδεσης για το ΦΒ σύστημα;

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτονται δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86, μία του κυρίου του φωτοβολταϊκού και μία του υπεύθυνου για την εγκατάσταση μηχανικού. Η Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει για την καταβολή της δαπάνης των έργων σύνδεσης στη ΔΕΔΔΗΕ και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

9. Πόσο κοστίζει η σύνδεση του ΦΒ συστήματος με το Δίκτυο και σε πόσο χρόνο κατασκευάζονται τα έργα σύνδεσης;

Το κόστος των έργων σύνδεσης ανέρχεται σε 800 € πλέον ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που η απόσταση του ακινήτου επί του οποίου τοποθετείται το ΦΒ σύστημα από την έδρα της μονάδας ΔΕΗ είναι σχετικά μικρή (εκτιμώμενος χρόνος μετάβασης και επιστροφής μικρότερος των δύο ωρών) και δεν απαιτείται η αντικατάσταση του καλωδίου παροχής, ή 1000 € πλέον ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που είτε η πιο πάνω απόσταση είναι μεγαλύτερη, είτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου παροχής. Τα ανωτέρω κόστη είναι τα τυπικά κόστη σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, πέραν της αντικατάστασης του καλωδίου παροχής. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.

10. Πότε υπογράφεται Σύμβαση Συμψηφισμού για το ΦΒ σύστημα και ποιά η διάρκεια της;

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού από τον κύριο του ΦΒ συστήματος προς τον Προμηθευτή με τον οποίο έχει Σύμβαση Προμήθειας ως καταναλωτής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του κυρίου του ΦΒ συστήματος έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.

11. Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του ΦΒ συστήματος;

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια Περιοχή του Δικτύου της ΔΕΗ μετά:

 • την παραλαβή αντιγράφου της Σύμβασης Συμψηφισμού από τον Προμηθευτή ή τον δικαιούχο
 • την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με τα αναγκαία συνημμένα σε αυτή και
 • την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του κυρίου του ΦΒ συστήματος με την οποία θα δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στην εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος.
12. Πώς συνδέεται το ΦΒ σύστημα με το Δίκτυο;

Το ΦΒ σύστημα συνδέεται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης κάνοντας χρήση της ίδιας παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο η μέτρηση της παραγόμενης από το ΦΒ σύστημα ενέργειας και η μέτρηση της ενέργειας που καταναλίσκεται από την εγκατάσταση συσχετίζονται και κατ’ ουσία συνιστούν ενιαίο σύνολο και για το λόγο αυτό η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής της ιδιοκτησίας του κυρίου του ΦΒ συστήματος. H μικρή ισχύς των ΦΒ συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του συστήματος, θεωρώντας κατ’ ουσία τον τελευταίο ως «οιονεί» αυτοπαραγωγό και για το λόγο αυτό δόθηκε υψηλή τιμή και απαλλαγή από φορολόγηση του εισοδήματος από την πώληση της ενέργειας του ΦΒ συστήματος.

13. Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται, δηλ. εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η πληρωμή όμως της παραγόμενης ενέργειας γίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος (και όχι στον έναντι λογαριασμό). Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

14. Ποιά η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα;

Η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα ορίζεται σε 0,55€/kWh για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010 και 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019. Η τιμή στην οποία συνομολογείται η Σύμβαση Συμψηφισμού αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτό καθορίζεται από την ΕΣΥΕ. Εάν η τιμή που προκύπτει με την ανωτέρω αναπροσαρμογή, είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά 40%, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τον αντίστοιχο ως άνω συντελεστή. Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος γίνει μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού, τότε ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.

15. Πώς γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα;

Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια ΦΒ συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος του κυρίου του ΦΒ συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς. Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του ΦΒ συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος.

16. Πότε λύεται η Σύμβαση Συμψηφισμού;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού λύεται:

 • αυτοδικαίως με την παρέλευση του διαστήματος των 25 ετών.
 • αυτοδικαίως στη περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα, με το νέο Προμηθευτή.
 • αυτοδικαίως μετά τη λύση της Σύμβασης Προμήθειας ή της Σύμβασης Σύνδεσης.
 • μετά από καταγγελία του Προμηθευτή, στην περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης Συμψηφισμού από τον κύριο του ΦΒ συστήματος, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής του, προκειμένου ο αντισυμβαλλόμενος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (περίοδος αποκατάστασης) και άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών.
 • μετά από καταγγελία του κυρίου του ΦΒ συστήματος χωρίς την επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου και εντός διαστήματος 15 ημερών από την επίδοση του εγγράφου.
 • μετά από καταγγελία του κυρίου του ΦΒ συστήματος, σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του ΦΒ συστήματος.
17. Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο έχει εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα και έχει υπογραφεί Σύμβαση Συμψηφισμού, τι προβλέπεται;

Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του κυρίου του ΦΒ συστήματος λόγω μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του στο κτίριο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το ΦΒ σύστημα, ο νέος κύριος υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού.

18. Μεταβολές στον εξοπλισμό του ΦΒ συστήματος γίνονται δεκτές;

Γίνεται δεκτή η μεταβολή του τύπου ή και του κατασκευαστή των πλαισίων και των αντιστροφέων, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης στην αρμόδια Περιοχή ΔΕΗ με επισύναψη των αντιστοίχων τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών, το αργότερο μέχρι την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού, υπό την προϋπόθεση ότι από τη νέα διαστασιολόγηση του εξοπλισμού δεν διαφοροποιείται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kWp) του συστήματος πέραν του 3% της αρχικώς δηλωθείσας.

19. Αιτήσεις επαύξησης ισχύος ΦΒ συστημάτων γίνονται δεκτές;

Αιτήσεις επαύξησης ισχύος λειτουργούντων συστημάτων, εάν συνεπάγονται μετατροπή της σύνδεσης από μονοφασική σε τριφασική, αντιμετωπίζονται ως νέες αιτήσεις με δαπάνες σύνδεσης 800 ή 1000€, ενώ εάν δεν συνεπάγονται μετατροπή της σύνδεσης θα υπογράφονται νέες Συμβάσεις Σύνδεσης και Συμψηφισμού με τη νέα ισχύ, με χρέωση 500 € και θα γίνεται νέος επιτόπιος έλεγχος προ της επανεργοποίησης της σύνδεσης. Αιτήσεις επαύξησης ισχύος μη λειτουργούντων συστημάτων με Προσφορά Σύνδεσης, συνεπάγονται ακύρωση της Προσφοράς και έκδοση νέας Προσφοράς κατά τα ισχύοντα.

20. Ποιά είναι η έννοια του όρου «Κατοικία» του Ειδικού Προγράμματος; Μπορεί το ίδιο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας να εγκαταστήσει περισσότερα του ενός ΦΒ συστήματα;

Ως κατοικία εννοείται το κτίριο μόνιμης διαμονής του ενδιαφερόμενου. Μπορεί επιπλέον να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα και σε μία μόνο εξοχική κατοικία. Σε κατοικίες του ίδιου φυσικού προσώπου στο ίδιο ακίνητο μπορεί να εγκατασταθεί ένα ή περισσότερα ΦΒ συστήματα που η συνολική ισχύς τους όμως δεν θα υπερβαίνει τα 10kW. Φυσικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητά του κατοικία, την οποία μισθώνει σε τρίτο, δεν δικαιούται να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα. Δηλαδή πρέπει να γίνεται ιδιόχρηση του ιδιόκτητου χώρου. Στην περίπτωση που η κατοικία μισθωθεί μετά την ενεργοποίηση του ΦΒ Συστήματος, δεν μπορεί να γίνει διαδοχή της παροχής ρεύματος στο όνομα του μισθωτή, χωρίς καταγγελία των συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού.

21. Αν κάποιος είναι κύριος του δικαιώματος ανοικοδόμησης επί του δώματος (υψούν), μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Όχι, γιατί το δικαίωμα αυτό είναι μελλοντικό δικαίωμα και ο δικαιούχος του δικαιώματος καθίσταται κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας αυτής όταν κατασκευασθεί ο όροφος. Μέχρις ότου οικοδομηθεί ο μελλοντικός όροφος, η ταράτσα παραμένει κοινόκτητη, ακόμη και εάν έχει την αποκλειστική χρήση αυτής.

22. Σε περίπτωση επικαρπίας και ψιλής κυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί ο επικαρπωτής, χωρίς τη συναίνεση του ψιλού κυρίου, καθότι εκ του νόμου ο επικαρπωτής δικαιούται να καρπώνεται την πρόσοδο και να χρησιμοποιεί το χώρο όπου εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, η υφιστάμενη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ θα πρέπει να είναι στο όνομα αυτού που έχει την επικαρπία. O ψιλός κύριος δικαιούται ο ίδιος να ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα μόνο αν έχει τη συναίνεση του επικαρπωτή.

23. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Εάν σε ακίνητο υπάρχει συγκυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορεί να ζητήσει οποιοσδήποτε από τους δύο συγκυρίους, με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του άλλου συγκυρίου. Στην περίπτωση που το ακίνητο έχουν κατά κυριότητα περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες, (δηλαδή υπάρχει συγκυριότητα), την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορεί να ζητήσει ένας εκ των συγκυρίων, θα πρέπει όμως να προσκομίσει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων συγκυρίων.

24. Προκειμένου για εγκατάσταση ΦΒ συστήματος σε κτίριο το οποίο έχει χτιστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο και επομένως δεν υπάρχει τίτλος κυριότητας του κτίσματος τι προσκομίζεται ως αποδεικτικό κυριότητας;

Θα πρέπει να υποβληθούν στη ΔΕΗ αντίγραφα του τίτλου κυριότητας του οικοπέδου (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο) και της οικοδομικής άδειας, τα οποία θα πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και αιτούντα.

25. Σε περίπτωση που ανήλικο τέκνο έχει την κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτου μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα;

Το ανήλικο τέκνο δεν μπορεί, αλλά μπορούν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, προσκομίζοντας απόφαση Δικαστηρίου, με την οποία τους παρέχεται ειδική άδεια να ζητήσουν στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους, την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος στη στέγη του ακινήτου, εφόσον τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

26. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα από ένα εκ των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε τμήμα της ταράτσας του οποίου έχει την αποκλειστική χρήση;

Σε κοινόκτητη ταράτσα που έχει παραχωρηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο η αποκλειστική χρήση τμήματος της ταράτσας σε ένα ή και περισσότερους ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών μπορεί να εγκατασταθεί ένα ΦΒ σύστημα και μόνο ένα, μετά τη σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών.

27. Το Ειδικό Πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε εκτός σχεδίου κτιριακές εγκαταστάσεις;

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές και οικισμούς, αλλά και σε εκτός σχεδίου περιοχές, αρκεί να τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι λοιπές προϋποθέσεις.

28. Είναι δυνατή η εγκατάσταση ΦΒ του Ειδικού προγράμματος από μικρή επιχείρηση (ΟΕ, ΕΠΕ, κλπ), σε κτίριο όπου στεγάζονται οι δραστηριότητες της, αλλά η κυριότητα ανήκει στους μετόχους;

Για να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Ειδικού Προγράμματος το κτίριο θα πρέπει να ανήκει στην εταιρία και όχι στους μετόχους της.

29. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα σε πέργκολες, τέντες ή γενικότερα κινητά στοιχεία οικοδομής;

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος τα ΦΒ συστήματα τοποθετούνται σε σταθερά και συγκεκριμένα σημεία των κτιρίων. Στις πέργκολες ως κατασκευές στήριξης των φυτών και μόνο και στις τέντες ως μη σταθερές κατασκευές, δεν επιτρέπεται η επικάλυψη από οποιοδήποτε υλικό μόνιμο ή προσωρινό (σχετική εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 54435/ΕΓΚ.39/1998).

30. Ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα στο στέγαστρο της βεράντας του;

Σε κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος. Η εγκατάσταση ΦΒ συστήματος από ιδιοκτήτη διαμερίσματος στο στέγαστρο της βεράντας του, μπορεί να γίνει αποδεκτή, εάν το στέγαστρο δεν ανήκει στους κοινόκτητους χώρους και εφόσον η τοποθέτηση του δεν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας.

31. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα σε βοηθητικούς χώρους κατοικιών όπως αποθήκες, χώροι στάθμευσης, υπόστεγα κλπ;

Εφόσον οι παραπάνω χώροι αποτελούν παράρτημα ή και παρακολούθημα της κατοικίας και υφίστανται νόμιμα, μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα στις στέγες τους, το οποίο θα συνδεθεί στην ενεργό παροχή της κατοικίας.

32. Για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος σε βοηθητικό χώρο κτιρίου όπως αποθήκη ή χώρο στάθμευσης, είναι προϋπόθεση ο χώρος αυτός να ηλεκτροδοτείται;

Δεδομένου ότι η αποθήκη ή ο χώρος στάθμευσης αποτελούν βοηθητικούς χώρους του κυρίως κτιρίου, στο οποίο υπάρχει ενεργή παροχή ρεύματος (με τον αριθμό παροχής της οποίας συσχετίζεται το ΦΒ σύστημα), η εγκατάσταση ΦΒ συστήματος είναι ανεξάρτητη από την ηλεκτροδότηση ή μη του χώρου αυτού.

33. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα σε στέγη αγροτικής αποθήκης;

Το πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Προγράμματος είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Συνεπώς δεν μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΦΒ συστήματα επί κτιρίων ή κατασκευών που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα σε αγροτικές αποθήκες, στις οποίες λαμβάνει χώρα επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. συλλογή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων) και ο αγρότης υπάγεται για τη δραστηριότητα του αυτή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ως επιτηδευματίας, μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα του Ειδικού Προγράμματος. Εάν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών δεν μπορεί το ΦΒ σύστημα να ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι βάσει του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μόνο οι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θεωρούνται επιτηδευματίες.

34. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα σε αυθαίρετο κτίσμα;

Η εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων ανεξαρτήτως ισχύος πάνω σε κτίρια, επιτρέπεται εφόσον γίνεται στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, (ΥΑ ΠΕΚΑ 36720 ΦΕΚ 376/ΑΠΠ/06.09.2010 και ΥΑ ΠΕΚΑ 40158 ΦΕΚ 1556/Β/22.09.2010). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’ 210) όπως εκάστοτε ισχύει, κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει. Η υπαγωγή κτιρίου ή τμήματος κτιρίου στην ανωτέρω διάταξη πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται από την οικεία Πολεοδομική Αρχή. Σημειώνεται ότι ως νόμιμη άδεια νοείται κάθε άδεια που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του ΓΟΚ/85, όπως ισχύει, ή που έχει εκδοθεί από κρατικό φορέα ο οποίος έχει ή είχε την αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών (π.χ. Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.), Χωροφυλακή ή άλλη Αστυνομική Αρχή, Πρόεδρος Κοινότητας ορισμένος με απόφαση Νομάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 60885/4983/27.9.1990 (ΦΕΚ Β’ 656/16.10.1990) Υπουργική Απόφαση, Υπουργείο Πρόνοιας, Υπουργείο Γεωργίας, κοκ). Η ύπαρξη σύνδεσης του κτιρίου με τα κοινωφελή δίκτυα, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση κριτήριο ή αποδεικτικό στοιχείο νομιμότητας. Επομένως, για την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος σε αυθαίρετα κτίσματα απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Πολεοδομία για το νόμιμο του κτιρίου ή του τμήματος του κτιρίου επί του οποίου τοποθετείται το ΦΒ σύστημα.

35. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα σε παλαιό κτίσμα προ του 1955 για το οποίο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’ 210) κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο, εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει. Η υπαγωγή κτιρίου ή τμήματος κτιρίου στην ανωτέρω διάταξη πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται από την οικεία Πολεοδομική Αρχή, για την έκδοση της οποίας ενδεχομένως να απαιτείται υποβολή βεβαίωσης παλαιότητας από τον αρμόδιο Δήμο/Φορέα.

36. Σε οικία η οποία ηλεκτροδοτείται μέσω μονοφασικής παροχής εγκαθίσταται ΦΒ σύστημα ισχύος άνω των 5 kW. Ποιά αλλαγή επέρχεται στην υφιστάμενη παροχή;

Όταν η υφιστάμενη παροχή του κτιρίου είναι μονοφασική, ενώ για τη σύνδεση του ΦΒ συστήματος απαιτείται τριφασική παροχή (τριφασική παροχή απαιτείται για ισχύ άνω των 5 kW και μέχρι 10 kW), είναι υποχρεωτική μόνο η αλλαγή του καλωδίου της παροχής (από μονοφασικό σε τριφασικό). Το κόστος αντικατάστασης του υφιστάμενου μονοφασικού καλωδίου παροχής και το κόστος εγκατάστασης κιβωτίου διακλάδωσης, συμπεριλαμβάνεται στο τυπικό κόστος σύνδεσης. Επομένως, πέραν της αντικατάστασης του καλωδίου παροχής, δεν απαιτείται η επαύξηση ισχύος της υφιστάμενης παροχής κατανάλωσης.

37. Μπορεί μία πολύ μικρή επιχείρηση να εγκαταστήσει περισσότερα του ενός ΦΒ συστήματα;

Ναι, εφόσον τα ΦΒ συστήματα δεν ξεπερνούν συνολικά τα 10 kW και εγκαθίστανται σε διαφορετικά ακίνητα που χρησιμοποιούνται για στέγαση της πολύ μικρής επιχείρησης και στα οποία ασκείται δραστηριότητα της επιχείρησης στο σύνολο ή κατά ένα μέρος των οποίων έχει την κυριότητα και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του Ειδικού Προγράμματος (π.χ. έδρα εταιρίας ή υποκατάστημα κλπ). Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν μπορούν να υπαχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα π.χ. επιχείρηση κοινοχρήστων σε πολυκατοικίες των οποίων διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα. Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ.

38. Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο ή μία πολύ μικρή επιχείρηση να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα σε ακίνητο ιδιοκτησίας του/της, το οποίο δεν χρησιμοποιείται από το πρόσωπο αυτό;

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία:

 • έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα και
 • το ΦΒ σύστημα εγκαθίσταται σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Επομένως, φυσικά/νομικά πρόσωπα τα οποία δεν κατοικούν/στεγάζονται στο ακίνητο ιδιοκτησίας τους, το οποίο είτε είναι κενό (δεν χρησιμοποιείται), είτε έχει μισθωθεί σε τρίτο, δεν δικαιούνται να εγκαταστήσουν ΦΒ σύστημα.

39. Πόσα ΦΒ συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν από διαφορετικά πρόσωπα σε συγκροτήματα κατοικιών στο ίδιο ακίνητο;

Στις περιπτώσεις συγκροτημάτων κατοικιών που έχουν κτιστεί στο ίδιο οικόπεδο με μια οικοδομική άδεια, είναι δυνατή η εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός συστημάτων από διαφορετικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας τεκμηριώνεται η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα και χρήση των κατοικιών. Στις περιπτώσεις όμως που παρά την σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας η στέγη/στέγες του συγκροτήματος παραμένει κοινόκτητη ή κοινόχρηστη, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός μόνο ΦΒ συστήματος με συναίνεση των συνιδιοκτητών.

40. Μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα του Ειδικού Προγράμματος σε ακίνητο που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει άλλος ΦΒ σταθμός επί εδάφους/επί κτιρίου εκτός Ειδικού Προγράμματος;

Στο ίδιο ακίνητο μπορεί να εγκατασταθεί ένα μόνο σύστημα, είτε του Ειδικού Προγράμματος ή άλλο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση (δηλαδή εκτός Ειδικού Προγράμματος), ο ΦΒ σταθμός μπορεί να αναπτυχθεί τόσο επί εδάφους, όσο και επί κτιρίου.

41. Ποιές υποχρεώσεις αναλαμβάνει μετά τη λειτουργία ο κύριος του ΦΒ συστήματος;

Ο κύριος του ΦΒ Συστήματος, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Να έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης και τη Σύμβαση Προμήθειας που αναφέρεται στο όνομα του.
 • Να μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του ΦΒ Συστήματος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Διαχειριστή Δικτύου και του Προμηθευτή.
 • Να μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του ΦΒ Συστήματος, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
 • Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του ΦΒ Συστήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
 • Να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον Προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την Σύμβαση Συμψηφισμού.

Net Metering

1. Τι είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering);

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.

2. Πού και πώς εφαρμόζεται η ανάπτυξη ΦΒ συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό;

Ο ενεργειακός συμψηφισμός εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια ως εξής:

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά)
α) Η ισχύς κάθε ΦΒ συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 kW. Π.χ. για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 35 kVA (τυποποιημένη παροχή Νο 3), η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς ΦΒ είναι 20 kWp, ενώ για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 85 kVA τυποποιημένη παροχή Νο 5), μέγιστη επιτρεπτή ισχύς είναι 42,5 kWp. Δεδομένου ότι το γενικό όριο σύνδεσης ισχύος παραγωγής στο δίκτυο χαμηλής τάσης είναι τα 100 kWp, για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 250 kVA (τυποποιημένη παροχή Νο 7), η ισχύς του ΦΒ συστήματος περιορίζεται στα 100 kWp. Επισημαίνεται ότι η μέγιστη αποδεκτή ισχύς μονοφασικών συστημάτων παραγωγής ανέρχεται σε 5 kWp, επομένως σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης με μονοφασική σύνδεση η ισχύς του ΦΒ συστήματος περιορίζεται σε 5 kWp.
β) Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Επισημαίνεται ότι και στις περιπτώσεις αυτές ισχύει το γενικό όριο σύνδεσης ισχύος παραγωγής στο δίκτυο χαμηλής τάσης, επομένως για συμφωνημένη ισχύ κατανάλωσης 135 kVA ή 250 kVA (τυποποιημένη παροχή Νο 6 ή Νο 7 αντιστοίχως) η μέγιστη ισχύς ΦΒ περιορίζεται στα 100 kWp.
γ)Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός ΦΒ συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 500 kWp.

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ)
α) Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των ΦΒ συστημάτων μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp και ειδικά στην Κρήτη μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 10 kWp ή για την Κρήτη τα 20 kWp
β) Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
γ) Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός ΦΒ συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50 kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

3. Πού μπορούν να εγκατασταθούν τα ΦΒ συστήματα από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό;

Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο.

4. Ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων ΦΒ συστημάτων, εκ των οποίων το καθένα θα αντιστοιχισθεί σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης. Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

5. Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, έχουν ως ακολούθως:

 • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του.
 • Το ΦΒ σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.
 • Το ΦΒ σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης)
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.
 • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).
6. Ποιες είναι οι βασικές παράμετροι για τη διαστασιολόγηση ενός ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Για την διαστασιολόγηση του ΦΒ συστήματος είναι ενδεδειγμένο να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης στην οποία αυτό θα συνδεθεί. Δεδομένου ότι ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια παραγώμενη από το ΦΒ σύστημα ενέργεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση. Για πληροφοριακούς λόγους, σημειώνεται ότι η παραγωγή των ΦΒ συστημάτων λαμβάνει τιμές στο διάστημα 1200-1600 kWh/kWp/έτος, ανάλογα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες και τον προσανατολισμό της εγκατάστασης, με μεσοσταθμική τιμή περί τις 1400 kWh/kWp/έτος. Επομένως, η ισχύς του συστήματος θα πρέπει να επιλέγεται με γνώμονα τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες, στο πλαίσιο των περιορισμών που θέτει η Υπουργική Απόφαση.

7. Πού υποβάλλεται η αίτηση σύνδεσης και τι επισυνάπτεται;

Προκειμένου για εγκαταστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται στο δίκτυο ΧΤ, η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή) . Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα υπ’ αριθμ. 1 έως 9 έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο αίτησης (υπόδειγμα διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ). Η αίτηση σύνδεσης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται μόνον εφόσον τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα. Προϋπόθεση είναι να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη από κατάλληλης ειδικότητας μηχανικό και να έχει επιλεγεί ο τύπος του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.

8. Ποιά διαδικασία ακολουθείται μετά;

Η Περιοχή προβαίνει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον αιτούντα. Η προσφορά περιλαμβάνει την περιγραφή των έργων και εργασιών που θα εκτελέσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση και την συνολική σχετική δαπάνη, καθώς και τις εργασίες και ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος για την υλοποίηση της σύνδεσης. Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της. Ειδικότερα για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Προσφορά Σύνδεσης θα χορηγείται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο φωτοβολταϊκής ισχύος στο συγκεκριμένο ηλεκτρικό σύστημα.

9. Πότε υπογράφεται Σύμβαση Σύνδεσης για το ΦΒ σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Ο ενδιαφερόμενος εντός του τριμήνου χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς υποβάλλει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης (υπόδειγμα διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ) στην Περιοχή, προσκομίζοντας τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται (υπ’ αριθ. 10 στοιχείου του εντύπου αίτησης). Η Περιοχή ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο για τη διαδικασία καταβολής της δαπάνης σύνδεσης και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. Τυχόν άπρακτη παρέλευση του τριμήνου χρονικού διαστήματος (χωρίς υπογραφή σύμβασης και καταβολή της σχετικής δαπάνης) συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της προσφοράς σύνδεσης.

10. Πόσο κοστίζει η σύνδεση του ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής με το Δίκτυο ΧΤ;

Για ισχύ ΦΒ συστήματος μέχρι 55 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 300 €, εφόσον δεν απαιτείται η αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή κατανάλωσης, άλλως η σύνδεση θα κοστίζει 370 €, προκειμένου για μονοφασικές παροχές ή 390 € προκειμένου για τριφασικές παροχές. Για ισχύ ΦΒ συστήματος άνω των 55 kWp και μέχρι 100 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 450 €. Στα ανωτέρω κόστη περιλαμβάνεται και το κόστος ελέγχου του μετρητή παραγωγής (βλ. ερωτήσεις 14 και 15) καθώς και των μετασχηματιστών έντασης, όπου απαιτούνται. Τα κόστη αυτά ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται έργα δικτύου για τη σύνδεση.

11. Πότε υπογράφεται Σύμβαση Συμψηφισμού για το ΦΒ σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση από τον αυτοπαραγωγό στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, με τον οποίο έχει συνάψει Σύμβαση Προμήθειας ως καταναλωτής για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Έναρξη ισχύος της Σύμβασης Συμψηφισμού είναι η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.

12. Ποιά η διάρκεια της Σύμβασης Συμψηφισμού του ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.
Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος, η Σύμβαση Συμψηφισμού με τον προηγούμενο Προμηθευτή λήγει αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα. Επίσης νέα σύμβαση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα συνάπτεται σε περίπτωση μεταβολής του συμβεβλημένου χρήστη της εγκατάστασης κατανάλωσης. Το αυτό ισχύει στην περίπτωση μετάβασης λειτουργούντος ΦΒ συστήματος που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β’ 1079/2009) στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό.

13. Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής;

Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος απαιτούνται τα κάτωθι:

 • Η υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο με την οποία θα δηλώνεται ετοιμότητα της εγκατάστασης του με συνημμένα τα δικαιολογητικά υπ΄αριθ. 11-14 του εντύπου της αίτησης σύνδεσης (σχετικό υπόδειγμα διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ).
 • Η ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ, όπως αντικατάσταση υφιστάμενου μετρητή, κατασκευή τυχόν έργου σύνδεσης και διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων της εγκατάστασης παραγωγής για την ασφαλή σύνδεση στο Δίκτυο.
14. Τι απαιτείται για τη σύνδεση του ΦΒ συστήματος με το Δίκτυο;

Η σύνδεση των ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό πραγματοποιείται με χρήση της υφιστάμενης παροχής μέσω της οποίας συνδέεται η εγκατάσταση κατανάλωσης. Εφόσον η εγκατάσταση ΦΒ συστήματος προβλέπεται να συνδυαστεί με αυξημένη ισχύ καταναλώσεων που υπερβαίνει την ικανότητα της υφιστάμενης παροχής, η διαδικασία της επαύξησης της παροχής προηγείται της υποβολής του αιτήματος για ΦΒ σύστημα με ενεργειακό συμψηφισμό. Διευκρινίζεται ότι σε υφιστάμενες μονοφασικές παροχές ΧΤ, η ισχύς του ΦΒ συστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 kW. Για μεγαλύτερη ισχύ ΦΒ συστήματος απαιτείται προηγούμενη επαύξηση της παροχής με μετατροπή της σε τριφασική. Για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού απαιτείται η καταγραφή τόσο της εισερχόμενης ενέργειας (ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο) όσο και της εξερχόμενης ενέργειας (ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο). Προς τούτο εφόσον ο υφιστάμενος μετρητής της εγκατάστασης κατανάλωσης δεν διαθέτει ήδη τη δυνατότητα αυτή, αντικαθίσταται με νέο μετρητή διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής. Περαιτέρω απαιτείται η εγκατάσταση και δεύτερου μετρητή για τη μέτρηση της παραγόμενης από το ΦΒ σύστημα ενέργειας (βλέπε ερώτηση 18). Το ΦΒ σύστημα δεν συνδέεται στον γενικό πίνακα ΧΤ της εγκατάστασης αλλά σε σημείο στα ανάντη αυτού (σχήμα 1), εις τρόπον ώστε η τροφοδότηση του γενικού πίνακα κατανάλωσης να γίνεται κατά την ίδια φορά από το Δίκτυο και από το ΦΒ σύστημα.

layout-1

15. Που και από ποιον εγκαθίστανται οι μετρητές και ποια τα όρια διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ευθύνης μεταξύ Δικτύου και αυτοπαραγωγού;

Στο σχήμα 2 φαίνονται οι δύο μετρητές καθώς και τα όρια διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ευθύνης μεταξύ Δικτύου και αυτοπαραγωγού. Ειδικότερα:
Ο Μετρητής 2 εγκαθίσταται στη θέση του υφιστάμενου μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης (εφόσον ο τελευταίος δεν έχει τη δυνατότητα διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής) από το ΔΕΔΔΗΕ και ανήκει στα πάγια του Δικτύου. Ο Μετρητής 1 εγκαθίσταται από τον αυτοπαραγωγό, ο οποίος και τον προμηθεύεται με δαπάνες του, με βάση τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τους αποδεκτούς τύπους, ενώ πιστοποιείται προ της τοποθέτησής του στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει και ρυθμίζει και τους δύο μετρητές και προβαίνει στη σφράγισή τους. Ο Μετρητής 1 αποτελεί μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης και πάγιο του αυτοπαραγωγού. Στις περιπτώσεις που η παροχή τηλεμετράται ήδη ή έχει προγραμματιστεί η ένταξή της σε τηλεμέτρηση, ο μετρητής παραγωγής (Μετρητής 1) θα ενταχθεί επίσης στη τηλεμέτρηση, ανεξαρτήτως ισχύος ΦΒ συστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, ο μετρητής παραγωγής δύναται να εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε προσβάσιμο σημείο ή και στην έξοδο του ΦΒ συστήματος, με βάση σχετικές οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. Αντιθέτως σε περιπτώσεις που η παροχή δεν τηλεμετράται και δεν έχει προγραμματιστεί η ένταξή της στην τηλεμέτρηση, ο μετρητής παραγωγής εγκαθίσταται στο σημείο της παροχής, κατά το δυνατόν δίπλα στον Μετρητή 2, εις τρόπον ώστε να είναι ευχερής η λήψη των ενδείξεων κατά την καταμέτρηση. (βλ. και το αναρτημένο στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ σχετικό ενημερωτικό).

layout-2

16. Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του ΦΒ συστήματος, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

17. Πώς γίνεται στην πράξη ο συμψηφισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας με την παραγόμενη από το ΦΒ σύστημα;

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται από τον Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός, δηλαδή τον Προμηθευτή που εκπροσωπεί την εγκατάσταση κατανάλωσης, με βάση τα πραγματικά δεδομένα καταμέτρησης που παρέχει ο Διαχειριστής του Δικτύου. Επομένως ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει ο Προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου. Ως χρεωστέα ενέργεια (για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου) λογίζεται η διαφορά των ποσοτήτων που καταγράφονται από το Μετρητή 2, δηλαδή η διαφορά Α (Απορροφώμενη) – Ε (Εγχεόμενη), εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική. Εάν η διαφορά ισούται με μηδέν δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ εάν η διαφορά είναι αρνητική επίσης δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ η διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εξερχόμενη (εγχεόμενη) ενέργεια. Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. Τυχόν παραμένον μετά τον ετήσιο αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται, υπό μορφή παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και αφορά εγκατάσταση καταναλωτή με τετραμηνιαία καταμέτρηση.

layout-3

Η τελική διαφορά των 100 kWh από τον ετήσιο συμψηφισμό (αφού η συνολική ετήσια παραγωγή του ΦΒ ήταν 5.100 kWh και η συνολική πραγματική κατανάλωση 5.000 kWh) δεν μεταφέρεται περαιτέρω και δεν αποζημιώνεται (χάνεται για τον αυτοπαραγωγό)

18. Τι ισχύει για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:

Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. Το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (χρέωση ενέργειας) υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. Η χρέωση για ΥΚΩ υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.

19. Μεταβολές στον εξοπλισμό του ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής γίνονται δεκτές;

Γίνεται δεκτή η μεταβολή του τύπου ή και του κατασκευαστή των πλαισίων και των αντιστροφέων, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης στην αρμόδια Περιοχή με επισύναψη των αντιστοίχων τεχνικών εγχειριδίων και πιστοποιητικών, το αργότερο μέχρι την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού, υπό την προϋπόθεση ότι από τη νέα διαστασιολόγηση του εξοπλισμού δεν διαφοροποιείται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς (kWp) του συστήματος πέραν του 3% της αρχικώς δηλωθείσας και τηρούνται τα όρια ισχύος αναφορικά με το επιτρεπόμενο μέγεθος που αναφέρονται στην Ερώτηση 2.

20. Αιτήσεις επαύξησης ισχύος ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής γίνονται δεκτές;;

Η μετάβαση λειτουργούντων συστημάτων που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του «Ειδικού Προγράμματος στεγών» στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό είναι επιτρεπτή για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικώς συναφθείσας Σύμβασης Συμψηφισμού. Για την μετάβαση απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος, η σύναψη νέας Σύμβασης Σύνδεσης και η σύναψη νέας Σύμβασης Συμψηφισμού με τον Προμηθευτή. Οι δαπάνες μετάβασης βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

21. Επιτρέπεται η μετάβαση από το «Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις» στο καθεστώς αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Όχι, γιατί το δικαίωμα αυτό είναι μελλοντικό δικαίωμα και ο δικαιούχος του δικαιώματος καθίσταται κύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας αυτής όταν κατασκευασθεί ο όροφος. Μέχρις ότου οικοδομηθεί ο μελλοντικός όροφος, η ταράτσα παραμένει κοινόκτητη, ακόμη και εάν έχει την αποκλειστική χρήση αυτής.

22. Επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο συστημάτων του «Ειδικού Προγράμματος στεγών» και συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, με αναφορά στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης;

Όχι, η συνύπαρξη συστημάτων με αναφορά στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με αναφορά στον ίδιο αριθμό παροχής δεν είναι επιτρεπτή.

23. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ΦΒ συστήματος με αναφορά/αντιστοίχιση σε περισσότερους μετρητές κατανάλωσης;

Όχι, κάθε ΦΒ σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με έναν αριθμό παροχής.

24. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συστημάτων αυτοπαραγωγής που μπορούν να εγκατασταθούν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο;

Δεν υπάρχει περιορισμός, αρκεί τα ΦΒ συστήματα να αντιστοιχίζονται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις κατανάλωσης, δηλαδή σε διαφορετικούς αριθμούς παροχής και μετρητές κατανάλωσης.

25. Σε περίπτωση επικαρπίας, ψιλής κυριότητας ή συγκυριότητας σε ακίνητο ποιός μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα αυτοπαραγωγής;

Εάν η παροχή είναι στο όνομα του επικαρπωτή, ο επικαρπωτής χωρίς τη συναίνεση του ψιλού κυρίου. Εάν είναι στο όνομα του ψιλού κυρίου, ο ψιλός  κύριος με τη συναίνεση του επικαρπωτή. Στις περιπτώσεις συγκυριότητας ο κύριος επ΄ονόματι του οποίου είναι η παροχή με την έγγραφη συμφωνία   των συγκυρίων του.

26. Τι αφορά η Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού κατάλληλης Ειδικότητας για την συνολική εγκατάσταση που απαιτείται για την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος (υπ’ αριθμ. 12 στοιχείο του εντύπου αίτησης σύνδεσης);

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά την συνολική εγκατάσταση, δηλαδή τόσο την υφιστάμενη εγκατάσταση κατανάλωσης, αφού αυτή τροποποιείται, όσο και την εγκατάσταση παραγωγής που ενσωματώνεται στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του καταναλωτή. Η Υπεύθυνη Δήλωση αυτή (ΥΔΕ) καθώς και η σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει (σχέδια, τεχνική έκθεση, περιγραφή τρόπου αποφυγής νησιδοποίησης, ρυθμίσεις προστασιών κλπ) υπογράφεται από Διπλωματούχο Μηχανικό ή Μηχανικό παρεμφερούς ειδικότητας με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα (π.χ. Μηχανολόγο Μηχανικό), σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (άρθρο 4, παράγραφος 6).

27. Ποιος ευθύνεται για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας κατά την εγκατάσταση των ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Οι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό οφείλουν να εξασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος και να μεριμνήσουν για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών, εγκρίσεων ή άλλων σχετικών διοικητικών πράξεων, τις οποίες και θα φυλάσσουν. Ο ΔΕΔΔΗΕ προ της ενεργοποίησης του ΦΒ συστήματος θα παραλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1996 (σχετικό υπόδειγμα είναι αναρτημένο στον ιστότοπό του) από τον αυτοπαραγωγό καθώς και από τον υπεύθυνο μηχανικό του, με τις οποίες θα βεβαιώνουν και θα αναλαμβάνουν την ευθύνη της τήρησης όλων των σχετικών διατάξεων, χωρίς να απαιτεί την προσκόμιση και υποβολή των σχετικών πρωτογενών εγγράφων και στοιχείων.

 

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

1. Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή ενεργειακό πιστοποιητικό, είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο), στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

2. Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν πιστοποιητικό, ενεργειακοί επιθεωρητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, όπως ορίζεται με το νόμο 3661/2008 και 3851/2010.

3. Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης;

Η έκδοση για πιστοποητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ απαιτείται σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Για τα υφιστάμενα κτίρια:

 • Από 09.01.2011: σε κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 • Από 9.7.2011: στην ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη (δεν ισχύει πήρε παράταση για την ενοικίαση)
 • Από 09.01.2012 στην ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακή απόδοσης είναι υποχρεωτική κατά την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

4. Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων;

Η έκδοση πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ σε νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

5. Σε ποια κτίρια δεν θα εκδίδουμε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Σε κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ), καθώς και σε κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

6. Στα διατηρητέα κτίρια θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Θα εκδίδεται στα διατηρητέα κτίρια ανεξάρτητα της ενεργειακής κατανάλωσης που έχουν.

7. Προκειμένου να μεταβιβασθεί ημιτελές κτίριο πρέπει να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού σε αυτή την περίπτωση. Πραγματοποιείται η μεταβίβαση, ενώ όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή, πρέπει να προσκομισθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον συμβολαιογράφο.

8. Πόσο κοστίζει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Σε περιπτώσεις κατοικιών:

 • Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία το πιστοποιητικό κοστίζει 1,00 €/μ2 (ελάχιστο κόστος 200€)
 • Όταν επιθεωρείται τμήμα (διαμέρισμα) το πιστοποιητικό κοστίζει 2,00 €/μ2 (ελάχιστο κόστος 150 €)
 • Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία το πιστοποιητικό κοστίζει 1,50 €/μ2 (ελάχιστο κόστος 200€)

Σε άλλες περιπτώσεις κτιρίων (π.χ. γραφεία) :

 • εως 1.000 μ2 το κόστος για το πιστοποιητικό είναι 2,50 €/μ2 (ελάχιστο κόστος 300 €)
 • πάνω από 1.000 μ2 το κόστος για το πιστοποιητικό είναι 1,50 € για τα πρώτα 1.000 μ2 και 1,50 € για τα επόμενα (ελάχιστο κόστος 300€)
9. Ποιά θα είναι η χρονική ισχύ για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης;

Τα πιστοποιητικά θα έχουν ισχύ για δέκα έτη. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κτιρίου που ανακαινίζεται ριζικά πριν περάσουν τα δέκα έτη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

10. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης αφορούν στα πρόσωπα;

Τα ενεργειακά πιστοποιητικά ΠΕΑ αφορούν στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα. Μπορεί να εκδοθεί σε αντίγραφα προκειμένου να παραδοθεί σε περισσότερους από έναν αγοραστές.

11. Απαιτείται να επανεκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε αγοραπωλησίες εντός της 10ετής ισχύς του;

Όχι δεν υπάρχει υποχρέωση για επανέκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.

12. Ποιά είναι η διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Η διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιγράφεται επιγραμματικά παρακάτω και έχει ως εξής :

 • Ανάθεση επιθεώρησης σε ενεργειακό επιθεωρητή
 • Ηλεκτρονική απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου
 • Συλλογή στοιχείων κτιρίου
 • Επιθεώρηση
 • Υπολογισμοί και ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Έκδοση πιστοποιητικού
13. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο ενεργειακός επιθεωρητής ώστε να εκδόσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Αντίγραφο ΚΑΕΚ
 • Αντίγραφο κατόψεων, τοπογραφικού και οικοδομικής άδειας
 • Αντίγραφα από λογαριασμούς της ΔΕΗ (των 3 τελευταίων ετών)
 • Μελέτη θερμομόνωσης αν υπάρχει
 • Φύλλα συντήρησης κλιματισμού – κεντρικής θέρμανσης
  Αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω έγγραφα δεν μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει να βρει για εσάς όλα τα παραπάνω έγγραφα, προκειμένου να εκδόσει το ενεργειακό πιστοποιητικό.

14. Ποια στοιχεία του κτιρίου περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Φωτογραφία, χρήση κτιρίου, αριθμός ιδιοκτησίας, έτος κατασκευής, επιφάνεια, στοιχεία ιδιοκτήτη.

15. Πόσες ενεργειακές κατηγορίες περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες :Α+,Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η.

16. Αν το κτίριο μου ανήκει ενεργειακά στην κατηγορία Η, είμαι υποχρεωμένος να προβώ σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμισή του;

Αν μετά την ενεργειακή επιθεώρηση εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και κατατάξει το κτίριο σας σε κατηγορία μικρότερη από αυτή του κτιρίου αναφοράς, εσείς δεν έχετε την υποχρέωση να προβείτε σε παρεμβάσεις.

17. Ποιές άλλες πληροφορίες δίνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Δίνει σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, οι οποίες ιεραρχούνται σε σχέση με το κόστος όφελος.

18. Ποιά στοιχεία από το Ενεργειακό Πιστοποιητικό πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο συμβολαιογράφος;

Τα στοιχεία από το ενεργειακό πιστοποιητικό που πρέπει να έχει είναι:

 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης απο το ενεργειακό πιστοποιητικό
 • Ο δεκαεξαψήφιος κωδικός ασφαλείας από το ενεργειακό πιστοποιητικό

[/faq/

19. Ποιος φορέας ελέγχει τις επιθεωρήσεις και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) ελέγχει και παρακολουθεί τα ενεργειακά πιστοποιητικά. Η ΕΥΕΠΕΝ υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

20. Για κτίρια μεικτής χρήσης απαιτείται ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Σε περίπτωση κτιρίων μεικτής χρήσης, τα ενεργειακά πιστοποιητικά εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε τμήματος του κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (κατοικίας, προσωρινής διαμονής, εμπορίου, εκπαίδευσης κ.α.)

Υπέρυθρη θέρμανση

1. Τι είναι η Υπέρυθρη Θέρμανση;

Η Υπέρυθρη Θέρμανση είναι μια καινοτόμος τεχνολογία εκπομπής υπέρυθρης θερμότητας, στο ίδιο μήκος κύματος με αυτή που εκπέμπει ο ήλιος, αλλά και το ανθρώπινο σώμα. Η εκπομπή αυτής της ενέργειας έχει επιστημονικά αποδειχθεί ευεργετική στον ανθρώπινο οργανισμό. Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει την απευθείας θέρμανση των στερεών σωμάτων, είτε οργανικών, είτε ανόργανων (ανθρώπων, ζώων και αντικειμένων), χωρίς την ανάγκη θέρμανσης του ενδιάμεσου αέρα. Κατά συνέπεια, οι απώλειες της θερμικής ενέργειας είναι πρακτικά μηδενικές, αφού η Υπέρυθρη Θερμότητα μεταφέρεται ομοιογενώς στα σώματα, ακόμη κι αν δεν υπάρχει ενδιάμεσος αέρας. Η θέρμανση με υπέρυθρες αναπτύχθηκε από ιατρικούς επιστήμονες και αξιοποιείται για τις αποστολές του ανθρώπου στο διάστημα, τις θερμοκοιτίδες, τις σάουνες αλλά και μια ποικιλία από θεραπευτικές εφαρμογές.

2. Γιατί η Υπέρυθρη Θέρμανση είναι ο πλέον φυσικός και υγιεινός τρόπος θέρμανσης;

Η Υπέρυθρη Θέρμανση είναι ο μόνος τρόπος θέρμανσης που μιμείται πιστά τον φυσικό τρόπο με τον οποίο μας ζεσταίνει ο ήλιος καθημερινά. Ο τρόπος που η φύση επέλεξε να ζεσταίνει το ανθρώπινο σώμα δεν είναι τα ρεύματα θερμού αέρα, αλλά η έκθεσή μας στην ευεργετική Υπέρυθρη Θερμότητα του ήλιου. Τα συμβατικά μέσα θέρμανσης που αξιοποιούνται ευρέως σήμερα, βασίζονται κατ’ εξοχήν στην κυκλοφορία θερμών ρευμάτων αέρα, η οποία είναι ασύμβατη με τα κύτταρα των έμβιων οργανισμών. Τόσο τα καλοριφέρ όσο και τα κλιματιστικά και τα αερόθερμα, δεσμεύουν τον κρύο αέρα από το δάπεδο του χώρου και τον ανακυκλοφορούν ζεσταμένο, με «βίαιο» τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι η ανάδευση της σκόνης και των μικροοργανισμών στο χώρο, ενώ παράλληλα, οι γύρω τοίχοι που είναι πιο ψυχροί από τον αέρα, υγροποιούν μέρος αυτού που επικάθεται επάνω τους (δημιουργείται δηλαδή υγρασία). Η Υπέρυθρη Θέρμανση από την άλλη, ζεσταίνει το χώρο «ήπια» και ομοιόμορφα και έτσι, όχι μόνο δεν αναδεύει τη σκόνη αλλά εξασφαλίζει και την ομοιόμορφη θέρμανση των δομικών στοιχείων.

3. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των συμβατικών μέσων θέρμανσης;

Τα συμβατικά μέσα θέρμανσης (καλοριφέρ, αερόθερμα, κλιματιστικά) παρουσιάζουν πρακτικά προβλήματα όπως ανόμοια κατανομή της θερμότητας, διαφοροποιήσεις έως και 7°C μεταξύ οροφής και δαπέδου και άμεση θερμική απώλεια κατά τον αερισμό του χώρου. Ο θερμός αέρας χάνεται άμεσα μόλις ανοίξετε τα παράθυρα και χρειάζεται πολλή ώρα για να επανέλθει επαρκής θερμότητα στο χώρο. Ως προς τα θέματα υγείας, τα συμβατικά μέσα θέρμανσης δημιουργούν ανάδευση σκόνης και ψυχρές και υγρές επιφάνειες (μούχλα). Οι οικονομικές επιβαρύνσεις που δημιουργούν οφείλονται στο υψηλό κόστος λειτουργίας, στο υψηλό κόστος συντήρησης, στο υψηλό κόστος εγκατάστασης, καθώς και την απώλεια μόνωσης λόγω υγρασίας.

4. Είναι η Υπέρυθρη Θέρμανση ασφαλής για τον άνθρωπο;

Ακούγοντας τη λέξη “Υπέρυθρη”, ενδεχομένως να σκεφτείτε και τη λέξη “ακτινοβολία”. Η ακτινοβολία έχει πολλές μορφές, άλλες επιβλαβείς (π.χ. υπεριώδης) και άλλες ωφέλιμες για τον ανθρώπινο οργανισμό (π.χ. υπέρυθρη). Η Υπέρυθρη Ακτινοβολία αξιοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε μια ποικιλία από ιατρικές εφαρμογές, ευεργετικές για τον άνθρωπο. Η ευεργετική αυτή ακτινοβολία αποτελεί το κύριο μέρος της ηλιακής, την οποία και δεχόμαστε όλοι καθημερινά. Αντίθετα, το υπεριώδες μέρος της ακτινοβολίας του ήλιου είναι επιβλαβές και πρέπει να αποφεύγεται η μακρά έκθεση σε αυτό. Από το σύνολο του 1kW ενέργειας περίπου που δεχόμαστε από τον ήλιο στο ζενίθ του, τα 527W είναι υπέρυθρη ακτινοβολία, τα 445W ορατό φως και τα 32W είναι η υπεριώδης ακτινοβολία. Συνεπώς, η Υπέρυθρη Θέρμανση δεν διαφέρει σε τίποτε από την οικεία, ευεργετική θερμότητα που δεχόμαστε από τον ήλιο στην καθημερινότητά μας και φυσικά, δεν είναι σε καμία περίπτωση επιβλαβής για τον άνθρωπο.

5. Πως η Υπέρυθρη Θέρμανση επιτυγχάνει χαμηλή κατανάλωση και μέγιστη ενεργειακή απόδοση;

Με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και εκπέμπουν τη θερμότητα τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης, παρουσιάζονται τα παρακάτω ενεργειακά πλεονεκτήματα:

 • Μικρά φορτία ενέργειας για τη θέρμανση του χώρου: Σε αντίθεση με τα κλιματιστικά, τα αερόθερμα και τα καλοριφέρ, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης ζεσταίνουν απευθείας τα δομικά στοιχεία του χώρου και τους ανθρώπους, χωρίς απώλειες για τη θέρμανση του ενδιάμεσου αέρα. Τα συμβατικά μέσα θέρμανσης χρειάζεται να λειτουργήσουν πολλές περισσότερες ώρες από τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης προκειμένου να επιτύχουν υποδεέστερα αποτελέσματα ως προς τη θέρμανση του χώρου.
 • Διατήρηση της θερμότητας ακόμη και μετά από αερισμό του χώρου: Τα θερμαντικά μέσα που βασίζονται στην κυκλοφορία ρευμάτων θερμού αέρα έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Με του που θα ανοίξετε τα παράθυρά σας, ο θερμός αέρας του χώρου θα χαθεί άμεσα και θα χρειαστεί πολλή ώρα μέχρι ο χώρος σας να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα θερμοκρασίας. Στο μεταξύ, όλη η ενέργεια που καταναλώσατε θα πάει χαμένη. Αντίθετα, η Υπέρυθρη Θερμότητα απορροφάται από τα δομικά στοιχεία του χώρου και παραμένει σε αυτά, χωρίς να επηρεάζεται από τον αέρα του χώρου. Ακόμη κι αν ανοίξετε τα παράθυρα, μόλις τα κλείσετε ο χώρος θα επανέλθει στα ίδια επίπεδα θερμικής άνεσης.
 • Μεγιστοποίηση μόνωσης από την αφύγρανση των τοίχων: Η υγρασία είναι καλός αγωγός της θερμότητας και άρα ένας υγρός τοίχος μεταφέρει την εσωτερική θερμότητα προς το εξωτερικό περιβάλλον, προκαλώντας άμεσες απώλειες. Μεταδίδοντας τη θερμότητα απευθείας στους τοίχους και τα υπόλοιπα στερεά σώματα του.
6. Πόσα χρήματα μπορώ να εξοικονομήσω χρησιμοποιώντας πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης;

Αξιοποιώντας πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης σε σχέση με το τρέχον κόστος του πετρελαίου, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 80% σε σχέση με τα συμβατικά μέσα θέρμανσης!

7. Πως η Υπέρυθρη Θέρμανση εξαφανίζει την υγρασία από τους τοίχους;

Η υγρασία μεταφέρεται από τις θερμότερες στις ψυχρότερες επιφάνειες. Από τον ζεστό αέρα στους ψυχρότερους τοίχους. Η Υπέρυθρη Θέρμανση εξασφαλίζει την διαρκή, σταθερή θέρμανση όλων των επιφανειών του χώρου και δεν βασίζεται στη θέρμανση των ρευμάτων αέρα, τα οποία επικάθονται στους ψυχρούς τοίχους με συνέπεια τη δημιουργία υγρασίας. Έτσι, τα δομικά στοιχεία του χώρου δεν θερμαίνονται απλώς επιφανειακά, αλλά και εσωτερικά, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην υγροποιείται ο αέρας στην επιφάνειά τους, αλλά και να στεγνώνει η όποια υγρασία είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό τους. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η εξαιρετική και άμεση αφύγρανση του χώρου, αλλά και η δραματική ενίσχυση της μόνωσης του, μιας και οι στεγνοί τοίχοι είναι οι καλύτεροι μονωτές. Το μόνο ποσοστό υγρασίας που μένει στο χώρο αφορά στον αέρα, ο οποίος δεν ξεραίνεται, αλλά αντίθετα παραμένει επαρκώς υγρός και υγιεινός.

8. Ποια οφέλη θα νιώσω στην υγεία μου χάρη στην Υπέρυθρη Θέρμανση;

Τα οφέλη για την υγεία από την χρήση πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι πολλαπλά και προέρχονται από τόσο από τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα όσο και από τον τρόπο λειτουργίας των πάνελ.

 • •Καθαρότερος αέρας στο χώρο: Λόγω του ότι τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης δεν προκαλούν «βίαια» ρεύματα θερμού και ψυχρού αέρα, δεν ευνοούν αντίστοιχα και την ανάδευση της σκόνης και των μικροοργανισμών στο χώρο. Κατά συνέπεια, μειώνονται δραματικά τα περιστατικά αλλεργικών αντιδράσεων και κρίσεων άσθματος.
 • Τοίχοι χωρίς υγρασία: Λόγω του ότι τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης ζεσταίνουν απευθείας τα δομικά στοιχεία του χώρου, οι τοίχοι είναι πάντοτε πιο θερμοί από τον αέρα, ο οποίος αντίστοιχα, δεν υγροποιείται όταν έρχεται σε επαφή μαζί τους. Επιπλέον, είναι γνωστό πως ο καλύτερος μονωτής είναι ο στεγνός τοίχος. Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης εξασφαλίζουν διαρκώς στεγνά δομικά στοιχεία που θερμαίνονται σε βάθος.
 • Κορυφαία θερμική άνεση: Η κακή θέρμανση σε οποιοδήποτε χώρο δημιουργεί ενοχλήσεις στο νευρικό σύστημα και ανεβάζει την πίεση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Υπέρυθρη Θέρμανση, εξασφαλίζει ένα άνετο κλίμα στο χώρο για τους ανθρώπους και τα κατοικίδια, με υγιεινή ποσότητα υγρασίας στο αέρα (ο αέρας δεν ξεραίνεται).
 • Αντιμετώπιση κρυολογημάτων και ρευματισμών: Η Υπέρυθρη Θέρμανση ζεσταίνει τόσο επιφανειακά όσο και σε βάθος, φτάνοντας στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος και διεγείροντας την κυκλοφορία του αίματος.
9. Από τι αποτελείται και πως λειτουργεί ένα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης;

Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης περιέχουν ένα ειδικό φιλμ, ίσου περίπου μεγέθους με το εμβαδόν της πρόσοψής τους. Το υλικό κατασκευής του φίλμ είναι ένα φύλλο-στοιχείο θέρμανσης σιλικόνης με εξαιρετικές θερμικές ιδιότητες, ένας πρακτικά άκαυστος θερμοσυσσωρευτής ο οποίος τροφοδοτείται από ηλεκτρόδια. Κάθε σώμα που θερμαίνεται εκπέμπει υπέρυθρη θερμότητα. Το σιλικονούχο φύλλο θέρμανσης είναι βελτιστοποιημένο για μέγιστη θερμική εκπομπή, ανώτερη από τα συμβατικά θερμαντικά υλικά. έτσι, αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία, με λίγα Watt. Επιτυγχάνει έτσι την εκπομπή θερμικής ενέργειας με μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας σε ποσοστό 90%. Αντίθετα, οι κοινοί θερμοσυσσωρευτές -, υπό συγκρίσιμες συνθήκες λειτουργίας – αποδίδουν υπέρυθρη ακτινοβολία σε ποσοστό 10-25%.

10. Πόσο απλά είναι στη χρήση τους του πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης;

Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι εξαιρετικά απλά στη χρήση τους, με μόνη απαίτηση από εσάς τη σύνδεση με την παροχή ρεύματος. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίησή τους γίνεται απλά με τη σύνδεση στο ρεύμα. Σας προτείνουμε μαζί με την αγορά κάθε πάνελ και την αγορά ενός χρονοδιακόπτη ή μιας πιο αποδοτικής λύσης του συνδυασμού χρονοδιακόπτη με θερμοστάτη για κάθε πάνελ ή τη σύνθεση ολικού συστήματος ελέγχου πολλαπλών χώρων/πάνελ με τη χρήση κεντρικού ελεγκτή ή ακόμη και δέκτη GSM για έλεγχο μέσο κινητού τηλεφώνου.

11. Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης έχουν κινούμενα μέρη που πρέπει να προσέξω;

Όχι. Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης είναι απλές επίπεδες επιφάνειες χωρίς καν ένα κινούμενο μηχανισμό.

12. Πως μπορώ να καθαρίσω τα πάνελ μου;

Αφού τα πάνελ κρυώσουν εντελώς, σκουπίστε τα με ένα μαλακό ύφασμα, ελαφρώς νοτισμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Σε περίπτωση εκτύπωσης, μην χρησιμοποιήσετε κανένα υγρό και καθαρίστε τα μόνο με ένα πολύ απαλό ξεσκονόπανο ή «φτερό».

13. Μπορώ να εκτυπώσω στα πάνελ εικόνες της αρεσκείας μου;

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των θερμαντικών πάνελ είναι πως τα πάνελ με μεταλλική πρόσοψη προσφέρουν τη δυνατότητα εκτύπωσης της πρόσοψής τους. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε την εκτύπωση του σχεδίου της αρεσκείας σας, το οποίο θα μετατρέψει  αυτομάτως το πάνελ σε πίνακα! Επιπλέον, υπάρχουν πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης με φινίρισμα μαύρου γυαλιού ή και καθρέφτη. Το οπτικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με το εξαιρετικά λεπτό πάχος των πάνελ και την τοποθέτηση που εσείς θα επιλέξετε, είναι αμιγώς εντυπωσιακό! Μπορείτε λοιπόν να βελτιώσετε δραματικά την αισθητική του χώρου σας και να ζεσταθείτε παράλληλα, χωρίς να ξοδέψετε μεγάλα χρηματικά ποσά σε πίνακες ζωγραφικής, διακοσμητικά στοιχεία, κλπ.

14. Σε ποιους χώρους μπορώ να χρησιμοποιήσω πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης;

Πρακτικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τους χώρους όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης. Τα πάνελ αποδίδουν ιδανικά σε κλειστούς χώρους (ή χώρους που κλείνουν με παράθυρα), αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους, χάρη στην άμεση μετάδοση της θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα, ανεξάρτητα από τον ενδιάμεσο αέρα. Ιδανικοί χώροι για τις κατοικίες είναι τα δωμάτια συχνής διαβίωσης (π.χ. σαλόνι, κρεβατοκάμαρα), ενώ άμεσα είναι τα οφέλη εγκατάστασης πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης στις εξοχικές κατοικίες, ειδικά αν αυτές βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η μοναδική ικανότητα των πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης στην  αποβολή της υγρασίας, θα ευνοήσει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αυτές. Επίσης, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε πολύ μεγάλους χώρους, οι οποίοι είναι αδύνατο να θερμανθούν συνολικά με οποιοδήποτε συμβατικό μέσο θέρμανσης που βασίζεται στην ανακύκλωση θερμών αέριων μαζών. Η εγκατάστασή σε στρατηγικά σημεία (τοίχους και οροφή) ώστε να θερμαίνουν μόνο τους χώρους όπου βρίσκονται οι άνθρωποι τις περισσότερες ώρες, εξασφαλίζει άριστη θέρμανση και οικονομία, αφού δεν απαιτείται πλέον η συνεχής λειτουργία κάποιου μεγάλου και ενεργοβόρου συστήματος θέρμανσης. Τα πλεονεκτήματα της απευθείας μετάδοσης της θερμότητας στα σώματα ωφελούν άμεσα πολλές ακόμη περιπτώσεις χώρων όπως:

 • Χώρους εστίασης
 • Εργοστάσια, βιοτεχνίες και αποθήκες
 • Μεγάλες αίθουσες αναμονής
 • Κλινικές και χώρους θεραπείας νοσημάτων του αναπνευστικού
15. Σε ποια σημεία του χώρου μπορώ να εγκαταστήσω τα πάνελ;

Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης μπορούν να εγκατασταθούν στον τοίχο και στην οροφή ή να σταθούν στο δάπεδο με προαιρετική βάση δαπέδου ώστε να μπορείτε να τα μετακινείτε σε όλους τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Βασική λεπτομέρεια που θα πρέπει να προσέξετε είναι πως τα πάνελ θα πρέπει να «κοιτάζουν» προς τους εσωτερικούς τοίχους του χώρου και όχι π.χ. προς τα παράθυρα.

16. Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι πάνελ και πως μπορώ να συνδυάσω την τοποθέτησή τους για πιο αποδοτική θέρμανση;

Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι κατασκευασμένα από γυαλί/καθρέφτη και προσφέρονται σε μια ποικιλία διαστάσεων για τοποθέτηση στον τοίχο ή την οροφή. Το βασικό πλεονέκτημα των πάνελ οροφής, είναι η ευρεία διάχυση της θερμότητας, ενώ τα πάνελ επιτοίχιας τοποθέτησης «στοχεύουν» περισσότερο προς το σημείο όπου κάθονται οι χρήστες, ανάλογα με το χώρο. Ένας συνδυασμός πάνελ οροφής και τοίχου μπορεί κατά περίπτωση να είναι ο ιδανικός τρόπος για να επιτευχθεί η πλέον αποτελεσματική θερμική απόδοση. Όταν ένα πάνελ είναι επαρκές για τα τετραγωνικά του χώρου σας, θα σας ζεστάνει όπου κι αν το τοποθετήσετε, αρκεί να μην εμποδίζεται από ξένα αντικείμενα όπως π.χ. έπιπλα ή κουρτίνες. Σε ένα μεγαλύτερο χώρο, ενδείκνυται η τοποθέτηση των επιτοίχιων πάνελ κοντά στο χρήστη και σε ύψος 1 μέτρου, μιας και η ένταση της θερμικής εκπομπής μειώνεται με το τετράγωνο της απόστασης. Το βασικό  πλεονέκτημα της κοντινής τοποθέτησης είναι πως ο χρήστης δεν χρειάζεται να περιμένει να ζεσταθούν τα δομικά στοιχεία του χώρου για να ζεσταθεί και ο ίδιος. Μέσα σε περίπου 10 λεπτά, όπου το πάνελ θα έχει πλέον φτάσει τη μέγιστη σταθερή του απόδοση, ο χρήστης μπορεί να απολαύσει τη ζέστη πριν καν βελτιστοποιηθεί η συνολική θερμοκρασία του χώρου.

17. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω θερμοστάτη χώρου για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας των πάνελ;

Ο θερμοστάτης χώρου είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος σε συνδυασμό με την θερμοσυσσωρευτική ικανότητα των πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης, μιας και μπορεί να διακόψει τη λειτουργία τους έτσι ώστε να εξοικονομεί ενέργεια καθώς τα πάνελ εξακολουθούν να ζεσταίνουν το χώρο χάρη στα συσσωρευμένα αποθέματα θερμότητας. Για την επίτευξη της ιδανικής θερμικής απόδοσης, σας προτείνουμε μαζί με την αγορά κάθε πάνελ και την αγορά ενός χρονοδιακόπτη ή μιας πιο αποδοτικής λύσης του συνδυασμού χρονοδιακόπτη με θερμοστάτη για κάθε πάνελ ή τη σύνθεση ολικού συστήματος ελέγχου πολλαπλών χώρων/ πάνελ με τη χρήση κεντρικού ελεγκτή ή ακόμη και δέκτη GSM για έλεγχο μέσο κινητού τηλεφώνου.

18. Σε περίπτωση κατασκευής νέας κατοικίας, ποια άμεσα πλεονεκτήματα θα μου προσφέρει η επιλογή πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης;

Σε σχέση με την εγκατάσταση συμβατικών μέσων θέρμανσης όπως π.χ. τα καλοριφέρ ή τα κλιματιστικά, το όφελος της εγκατάστασης πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης είναι πολλαπλό! Γιατί;

 • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης: Σε σχέση με το κόστος ενός καυστήρα, της απαιτούμενης υδραυλικής εγκατάστασης και των καλοριφέρ ή αντίστοιχα της εγκατάστασης κλιματιστικών και των εξωτερικών τους μονάδων, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης το μόνο που χρειάζονται είναι μια απλή παροχή ρεύματος δίπλα από το σημείο όπου θα εγκατασταθούν (τόσο για την απευθείας σύνδεση του πάνελ όσο και για την εγκατάσταση χρονοδιακόπτη/θερμοστάτη κ.λ.π.). Έτσι, γλιτώνετε τα υπέρογκα ποσά για όλες τις παραπάνω εργασίες.
 • Περισσότερα ελεύθερα τετραγωνικά χώρου: Η εγκατάσταση ενός λέβητα και αντίστοιχης δεξαμενής πετρελαίου, θερμαντικών σωμάτων, κλιματιστικών κ.λ.π., καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο, όπως π.χ. από αποθηκευτικούς χώρους, το δάπεδο και τους τοίχους της βεράντας (κλιματιστικές μονάδες).
 • Ασφάλεια εγκατάστασης: Με γνώμονα την απουσία υδραυλικών στοιχείων στην όλη εγκατάσταση, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης εξαλείφουν τον κίνδυνο πλημμύρας από πιθανή βλάβη στο σύστημα κυκλοφορίας νερού των καλοριφέρ
19. Τι πρέπει να προσέξω ως προς την ηλεκτρική μου εγκατάσταση προτού αγοράσω πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης;

Η κατανάλωση ενός πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης μπορεί να ανέλθει έως και τα 1300W,ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός του. Αρκεί ακόμη και μια μονοφασική παροχή ρεύματος για κάθε πάνελ, αλλά στην περίπτωση που πρόκειται να εγκαταστήσετε μεγάλο αριθμό θερμαντικών στο χώρο σας, καλό είναι ηλεκτρική εγκατάστασή σας να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ίσως χρειαστεί να περάσετε επιπλέον παροχές. Για κάθε ενδεχόμενο, συμβουλευτείτε τον Ηλεκτρολόγο σας, αφού πρώτα προσδιορίσετε το άθροισμα της κατανάλωσης των πάνελ που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε.

20. Τι πρέπει να προσέξω μετά την αγορά ενός ή και περισσότερων πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης;

Σε σχέση με τα μέχρι τώρα γνωστά θερμαντικά μέσα (καλοριφέρ, αερόθερμα, κλιματιστικά) θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας πως τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης αποτελούν πομπούς θερμότητας και όχι συστήματα που αναδεύουν θερμές αέριες μάζες. Μετά την αγορά τους και κατά την πρώτη τους εγκατάσταση, ανάλογα με τις παρούσες κλιματικές συνθήκες, την ποσότητα υγρασίας, τα τετραγωνικά του χώρου και τα δομικά του υλικά, θα χρειαστεί ένας ορισμένος χρόνος για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση του κάθε πάνελ. Μην βιαστείτε να κρίνετε την αποτελεσματικότητα της Υπέρυθρης Θέρμανσης, καθότι ανάλογα με τις παραπάνω μεταβλητές, ενδέχεται να μπορέσετε να απολαύσετε άμεσα τα οφέλη της ή να χρειαστούν έως και μερικές μέρες συνεχούς λειτουργίας των πάνελ μέχρι το κλίμα του χώρου σας να βελτιστοποιηθεί και οι απαιτήσεις ωρών λειτουργίας των πάνελ να είναι ελάχιστες προκειμένου να κρατήσετε σταθερή τη θερμοκρασία του χώρου σας.

21. Τι πρέπει να προσέξω για μια σωστή και αποδοτική τοποθέτηση των πάνελ στο χώρο μου;

Η τοποθέτηση των πάνελ σας πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοσή τους.

 • Μην εγκαταστήσετε τα πάνελ κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες και μην προκαλέσετε το βρέξιμο ή βύθισμά του σε νερό.
 • Μην καλύπτετε τα θερμαντικά πάνελ με αντικείμενα ή υφάσματα, καθότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος υπερθέρμανσης.
 • Μην τρίβετε ή αλλοιώνετε το φινίρισμα της πρόσοψης του πάνελ, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε καταστροφή της επιφάνειάς του με άμεση επίπτωση στην απόδοσή του.
 • Κάθε θερμαντικό πάνελ θα πρέπει να απέχει από άλλα αντικείμενα τουλάχιστον μισό μέτρο από την πρόσοψή του και 10εκ. από τα πλάγια.
 • Το ύψος τοποθέτησης των πάνελ επιτοίχιας στήριξης, καλό είναι να μην ξεπερνά το ένα μέτρο, για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.
 • Μην αφήνετε μικρά παιδιά κοντά στα πάνελ, παρά τον ελάχιστο κίνδυνο εγκαύματος. Τα θερμαντικά πάνελ είναι ηλεκτρικές συσκευές υψηλής τάσης και σε κάθε περίπτωση αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά που ακόμη δεν γνωρίζουν τις συνέπειες ενός ηλεκτρικού ατυχήματος.
22. Θα χρειαστώ απαραίτητα τη βοήθεια εξειδικευμένου Τεχνικού για να τοποθετήσω τα πάνελ στο χώρο μου;

Είναι πολύ εύκολο να τοποθετήσετε τα πάνελ μόνοι σας. Τα πάνελ τοποθετούνται στον τοίχο ήτην οροφή με τέσσερα σημεία στήριξης, μέσα από τα οποία περνούν βίδες οι οποίες καταλήγουν στα ούπατ. Ανάλογα με τη φύση και το μοντέλο, κάθε πάνελ φέρει διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται τα στηρίγματά του. Συμβουλευτείτε το συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Λαμπτήρες οικονομίας

1. Ποια είδη λαμπτήρων υπάρχουν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

Υπάρχουν πολλών ειδών λαμπτήρες για διάφορες εφαρμογές, όμως οι συνηθέστεροι για οικιακή χρήση είναι οι εξής: λαμπτήρες πυράκτωσης/αλογόνου, λάμπες φθορισμού CFL και λαμπτήρες LED.

Στους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως το φως παράγεται από την θέρμανση ενός μεταλλικού νήματος, ενώ η ισχύς που καταναλώνεται κυμαίνεται από 25-1000 W. Η διάρκεια ζωής τους κυμαίνεται από 750 έως 1250 ώρες συνεχούς λειτουργίας (2000 ώρες για λαμπτήρες αλογόνου). Οι λαμπτήρες πυράκτωσης έχουν χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και η απόδοση τους κυμαίνεται από 8-15 lumen/Watt (όσο μεγαλύτερη η ισχύς του λαμπτήρα, τόσο καλύτερη η απόδοση).

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ενός άκρου με σωλήνα εκκένωσης μικρής διαμέτρου (10-16 mm), αποτελούν μια συμπαγή μονάδα, στην οποία το φως παράγεται από την υπεριώδη ακτινοβολία , η οποία στη συνέχεια απορροφάται από την ουσία στα τοιχώματα της λάμπας. Στις συγκεκριμένες λάμπες οικονομίας, η ισχύς που καταναλώνεται είναι κατά 50% έως 80% λιγότερη σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας CFL έχουν μεγαλύτερη φωτεινή απόδοση σε σύγκριση με τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Η διάρκεια ζωής ξεπερνά τις 6.000 ώρες και φθάνει έως τις 15.000 ώρες. Οι συγκεκριμένες λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας έχουν μέση απόδοση από 60 έως 75 lumen/Watt.

Η πιο πρόσφατη τεχνολογία με υψηλή ποιότητα φωτός, οι λαμπτήρες LED (Light Emitting Diode), κατασκευάζονται από ειδικό μίγμα κρυστάλλων πυριτίου. Στις λάμπες LED, το φως παράγεται όταν ελάχιστο ηλεκτρικό ρεύμα περάσει μέσω ηλεκτρονικού κυκλώματος. Η διάρκεια ζωής κυμαίνεται από 30.000 έως 100.000 ώρες και λόγω του μεγέθους τους και της ενιαίας συμπαγούς κατασκευής τους, οι λαμπτήρες LED θεωρούνται πρακτικά άθραυστοι. Οι συγκεκριμένες λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας έχουν απόδοση από 10 έως 120 lumen/Watt, με μέση τιμή (για τα power LED) της τάξης των 70 με 90 lumen/W.

2. Τι βάση (κάλυκα) έχει η λάμπα μου;

Κάθε λαμπτήρας χρειάζεται έναν τρόπο στήριξης ώστε να μπορεί να συνδέεται σταθερά με το φωτιστικό στο οποίο βρίσκεται και ταυτόχρονα να λαμβάνει την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία του. Αυτό γίνεται μέσω της βάσης (ή κάλυκα). Η πρώτη και πιο συνηθισμένη βάση είναι οι λεγόμενες «βιδωτές». Είναι αυτή που ανέπτυξε ο Εντισον, εφευρέτης της εμπορικής λάμπας πυρακτώσεως, μέσω της εταιρείας του General Electric και της οποίας την πατέντα κατείχε για πολλά χρόνια. Η βάση αυτή χαρακτηρίζεται από το αρχικό Ε (Edison) και τη διάμετρό της σε χιλιοστά. Πιο διαδεδομένες οι Ε14 (μικρές βιδωτές) και Ε27 (κανονικές βιδωτές).

Άλλος συνηθισμένος τύπος βάσης είναι η λεγόμενη «μπαγιονέτ» (bayonet). Πήρε το όνομά της από τον τρόπο που προσαρμόζονταν οι ξιφολόγχες (bayonets) στα όπλα. Χαρακτηρίζεται από το γράμμα B ή BC και τη διάμετρό της σε χιλιοστά. Πιο διαδεδομένες οι Β15 (μικρή) και Β22 (κανονική). Στις μπαγιονέτ εντάσσονται και οι δίπινες βάσεις GU10 / GZ10, όπου τα δύο «ποδαράκια» χρησιμεύουν και για να «κλειδώσουν» τη λάμπα στη θέση της.

Η άλλη μεγάλη κατηγορία βάσεων είναι οι δίπινες, και η επέκταση τους σε τετράπινες. Ας μας επιτραπεί η χρήση του όρου, που προέρχεται από την παραφθορά του αγγλικού bi-pin, όπου pin σημαίνει καρφί. Αυτές χαρακτηρίζονται από το γράμμα G και την απόσταση σε χιλιοστά ανάμεσα στα δύο καρφιά. Χαρακτηριστικές βάσεις είναι οι GU10 (συνήθως σε λάμπες αλογόνου 220V MR16), GU5.3 (συνήθως σε λάμπες αλογόνου 12V MR16) , GU4 (συνήθως σε λάμπες αλογόνου 12V MR11), G4, GY6.35, G5 (σε λαμπτήρες φθορισμού Τ4 και Τ5), G8, G9, G13 (σε λαμπτήρες φθορισμού Τ8 και Τ12), G23, G24, GX24, (σε λαμπτήρες φθορισμού τύπου PL), κλπ.

bulbs-caps

3. Πώς υπολογίζεται το φως που παράγει ένας λαμπτήρας;

Για πολλούς από σας οι λέξεις: λούξ (lux), λούμεν (lumen), και καντέλα (candela) δεν θα λένε απολύτως τίποτα. Είναι όμως πολύ σημαντικά κριτήρια στην αγορά που πρόκειται να πραγματοποιήσετε… αυτή των λαμπτήρων, ώστε να έχετε μια εικόνα της απόδοσης τους. Το επιθυμητό αποτέλεσμα κάθε φωτεινής πηγής είναι η φωτεινή ροή (lumen) και όχι η ηλεκτρική ισχύς (Watt) που απαιτείται για να την παράγει!

Οι μονάδες λούμεν (lumen:lm) μετράνε την φωτεινή ροή (luminous flux) που παράγει μια φωτεινή πηγή και θα λέγαμε ότι είναι η πιο βασική πληροφορία που πρέπει να γνωρίζει κάποιος για τον λαμπτήρα που πρόκειται να αγοράσει, γιατί αποτελεί τον πιο εύκολο τρόπο αναγνώρισης της πραγματικής φωτεινής ισχύος ενός λαμπτήρα και μπορεί να αποδώσει το πόσο «δυνατό» θα είναι το φως του συγκεκριμένου λαμπτήρα, ανεξάρτητα από το είδος του και από τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί. Με λίγα λόγια ένας συμβατικός λαμπτήρας 40W και περίπου 500 lumen, μπορεί να αντικατασταθεί, στην ίδια θέση, από λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας των 8 W και 496 lumen.

Η μονάδα λούξ (lux:lx) μετράει την φωτεινότητα (illuminance), δηλαδή την φωτεινή ροή που προσπίπτει σε μία συγκεκριμένη επιφάνεια, μακριά από μία φωτεινή πηγή. Η τιμή αυτή επηρεάζεται από τη συχνότητα της ακτινοβολίας και την απόσταση από την πηγή. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από τη φωτεινή πηγή, τόσο μικρότερη θα είναι η φωτεινότητα. Η μονάδα lux αντιπροσωπεύει τα lumens ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας (lumen/m2) και χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την απαραίτητη φωτεινή ροή στο φωτιζόμενο σημείο, ανάλογα με το είδος της απαιτούμενης εργασίας. Η διαφορά ανάμεσα σε lux και σε lumen είναι ότι το lux λαμβάνει υπόψη την επιφάνεια στην οποία προσπίπτει η φωτεινή ροή.

Επίσης υπάρχει άλλη μία σχετική μονάδα μέτρησης, Η καντέλα (candela:cd). Αυτή είναι η ένταση φωτεινής πηγής, που σε απόσταση ενός μέτρου από αυτήν παράγει φωτεινότητα ενός lumen/m2 (δηλ. ενός lux), ή αλλιώς η φωτεινή ένταση, σε μία δεδομένη κατεύθυνση, μίας πηγής που εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία με συχνότητα 540Χ1012 Ηz και έχει ένταση ακτινοβολίας στην κατεύθυνση αυτή, ίση με 1/683 Watt ανά στερακτίνιο. Αν η φωτεινή πηγή εκπέμπει ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις, τότε η φωτεινή ροή (που μετράται σε lumens) μπορεί να βρεθεί από την φωτεινή ένταση (που μετράται σε candelas) πολλαπλασιάζοντας επί 4π: δηλαδή μια ομοιόμορφη φωτεινή πηγή με ένταση 1 candela εκπέμπει στο χώρο φωτεινή ροή 12.6 lumens. Αλλάζοντας την γωνία εκπομπής (ή θέασης : view angle) σε ένα λαμπτήρα, θα αλλάξει η φωτεινή ένταση (σε cd), αλλά όχι η φωτεινή ροή (σε lm).
4. Τι είναι η θερμοκρασία λευκού χρώματος και τι σχέση έχει με το φως που παράγει ένας λαμπτήρας;

Ένα ενδιαφέρον μέγεθος είναι η θερμοκρασία λευκού χρώματος. Λόγω διαφορετικών υλικών, οι λαμπτήρες εκπέμπουν φως διαφορετικού χρώματος. Αυτό μετράται με τη θερμοκρασία λευκού σε βαθμούς Kelvin και πρακτικά δείχνει πόσο θερμό (προς το κίτρινο) ή ψυχρό (προς το μπλε) είναι το λευκό χρώμα που εκπέμπει μία λάμπα. Ενδεικτικά φαίνονται στην παρακάτω λίστα οι συνηθέστερες θερμοκρασίες λευκού χρώματος:

 • Warm white, Soft white, Θερμό λευκό: ≤ 3.000 οΚ
 • White, Bright White, Λευκό: 3.500 οΚ
 • Cool white, Ψυχρό Λευκό: >4.000 οΚ
 • Daylight, Λευκό ημέρας: ≥ 5.000 οΚ

Σε οικιακούς χώρους προτιμάται το Λευκό και Θερμό Λευκό, ενώ σε επαγγελματικούς το Λευκό και Ψυχρό Λευκό. Ο λαμπτήρας πυρακτώσεως έχει συνήθως φως, η θερμοκρασία του οποίου συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 2.700 και 3.300 οΚ.

5. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε τους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως;

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει μια σειρά μέτρων με στόχο να μειώσει ουσιαστικά την κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικών συσκευών. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών ήταν η απόφαση του 2008 για σταδιακή απόσυρση των κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως και μερικών τύπων λαμπτήρων αλογόνου από τα καταστήματα πώλησης, ξεκινώντας από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2012. Για τον σκοπό αυτό, τα καταστήματα μπορούν να διαθέτουν τα αποθέματά τους μέχρι εξαντλήσεως, αλλά δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν νέες χονδρικές παραγγελίες. Συγκεκριμένα η σταδιακή απόσυρση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 • Από 1/9/2009: Οι μεγαλύτεροι των 75 watt
 • Από 1/9/2010: Οι μεγαλύτεροι των 60 watt
 • Από 1/9/2011: Οι μεγαλύτεροι των 40 watt
 • Από 1/9/2012: Οι μεγαλύτεροι των 25 watt
6. Ποια είναι τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη αντικατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας

Το περιβαλλοντικό όφελος που εξασφαλίζουμε από τους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης είναι πιο σημαντικό από το οικονομικό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι λάμπες οικονομίας (λάμπες φθορισμού, LED λάμπες, κλπ) θα μειώσουν το CO2 που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα κατά μισό τόνο για την διάρκεια ζωής των λαμπτήρων. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα μπορεί να υπάρξει μείωση κατά 1,4 εκατ. τόνους ετησίως στις εκπομπές CO2. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης το ενεργειακό κόστος του φωτισμού στο μέσο ελληνικό σπίτι είναι της τάξης του 17% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή περίπου 134€ ανά έτος. Αν και το κόστος αγοράς για τις λάμπες οικονομίας είναι μεγαλύτερο μ’ αυτό των κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως, το συνολικό όφελος κατά τη χρήση τους είναι αρκετά σημαντικό. Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη που εξασφαλίζουμε από τις λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τους κοινούς λαμπτήρες, όσον αφορά την αύξηση του κύκλου ζωής και την μείωση της ηλεκτρονικής κατανάλωσης, καταγράφονται ως εξής:

 • Οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης έχουν διάρκεια ζωής που αντιστοιχεί με 6-15 κοινούς λαμπτήρες. Οι κοινοί λαμπτήρες πυρακτώσεως έχουν διάρκεια ζωής ως 1.000 ώρες, ενώ οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας από 6.000 έως 50.000 ώρες ανάλογα με τον τύπο.
 • Λιγότερο από 10% από την ενέργεια που καταναλώνεται από τις κοινές λάμπες πυρακτώσεως παράγει φως, αφού το υπόλοιπο 90% χάνεται υπό μορφή θερμότητας. Αντίστοιχα, οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ξοδεύουν το 1/4 έως 1/5 της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ενός συμβατικού λαμπτήρα.
 • Η χρήση ηλεκτρικού για τους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης των 20 W για 12.000 ώρες λειτουργίας ανέρχεται σε περίπου 80,00€, ενώ η απόσβεση της αξίας αγοράς τους εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη χρήση, από λίγους μήνες μέχρι και 2 χρόνια το πολύ.
 • Το κόστος του συνολικού κύκλου ζωής για τους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης είναι πολύ χαμηλότερο οικονομικά και περιβαλλοντικά, σύμφωνα με έρευνες.
7. Ποια είναι αντιστοιχία ισχύος (Watt) λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και συμβατικών λαμπτήρων;

Οι σύγχρονοι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να αντικαταστήσουν στις περισσότερες των περιπτώσεων τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, σύμφωνα με την εξής αντιστοιχία που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο σωστότερος τρόπος όμως να διαλέξουμε λαμπτήρα δεν είναι η ισχύς, αλλά η φωτεινότητα, γι’ αυτό και πρέπει οπωσδήποτε ο νέος λαμπτήρας να έχει τουλάχιστον την ίδια τιμή lumen με αυτόν που θα αντικαταστήσουμε.

bulbs-watt

8. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των λαμπτήρων φθορισμού;

Τα βασικά πλεονεκτήματα των λαμπτήρων φθορισμού είναι:

 • καταναλώνουν έως 80% λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες πυράκτωσης
 • αποφέρουν εξοικονόμηση έως 60 ευρώ κατά τη διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα
 • διαρκούν τουλάχιστον 6-10 χρόνια (σε αντίθεση με τους συμβατικούς λαμπτήρες πυράκτωσης που διαρκούν 1-2 χρόνια)
 • λόγω χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας δεν ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς
 • προσφέρουν περισσότερες επιλογές χρωμάτων φωτός (θερμοκρασίες χρώματος)
9. Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες λειτουργίας των λαμπτήρων CFL για μέγιστη διάρκεια ζωής;

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας CFL (compact Fluorescent Lamp), λόγω της κατασκευής τους, χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα προθέρμανσης, μέχρι να φτάσουν την θερμοκρασία βέλτιστης λειτουργίας. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να είναι έως και τρία λεπτά για κάποιους λαμπτήρες CFL. Οι λαμπτήρες CFL (λαμπτήρες φθορισμού) πετυχαίνουν τη βέλτιστη οικονομική λειτουργία τους, αν μένουν αναμμένοι για τουλάχιστον 15 λεπτά κάθε φορά (προτείνεται από US Energy Star Program). Σε περίπτωση που ο κύκλος λειτουργίας είναι μικρότερος από το χρόνο αυτό, θα επέλθει μείωση του συνολικού χρόνου ζωής του λαμπτήρα CFL. Παρ’ όλα αυτά δεν συνιστάται να μένουν επίτηδες ανοικτές οι λαμπτήρες οικονομίας CFL, ακόμα δηλαδή και αν δεν είμαστε σε ένα δωμάτιο, μόνο και μόνο για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής τους. Στην περίπτωση αυτή καταλήγουμε να ξοδεύουμε χρήματα και ενέργεια για κάτι που δεν χρειαζόμαστε. Αν ο λαμπτήρας CFL χρησιμοποιείται σε σημείο όπου μένει αναμμένος αρκετές ώρες την κάθε φορά, τότε η διάρκεια ζωής του είναι συνήθως από 8πλάσια έως και πάνω από 15πλάσια από τη διάρκεια ζωής μιας συνηθισμένης λάμπας πυρακτώσεως.

10. Οι λαμπτήρες CFL επηρεάζονται από κραδασμούς και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος;

Οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης CFL είναι σχεδόν εξίσου επιρρεπείς σε κραδασμούς, όσο και οι λαμπτήρες πυρακτώσεως. Στην περίπτωση των CFL συνήθως είναι τα ηλεκτρονικά που μπορεί να επηρεαστούν και να σταματήσουν να λειτουργούν, ενώ στους λαμπτήρες πυρακτώσεως επηρεάζεται η μηχανική αντοχή του σύρματος που πυρακτώνεται.

Σημαντική επίδραση στη λειτουργία που παρουσιάζουν οι λαμπτήρες CFL έχει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος λειτουργίας. Οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης CFL αποδίδουν τα μέγιστα σε θερμοκρασίες δωματίου. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να κάνουν τους λαμπτήρες CFL να αποδίδουν λιγότερο φως ή, σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμα και να μην ανάβουν. Στην περίπτωση αυτή οι λαμπτήρες φθορισμού δεν υφίστανται ζημιά και όταν η θερμοκρασία επανέλθει τότε λειτουργούν κανονικά. Η εκτίμησή μας είναι ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος στην Ελλάδα δεν είναι αποτρεπτικές για τη χρήση λαμπτήρων CFL σε εξωτερικούς χώρους. Άλλωστε, ήδη πολλές Τοπικές Αυτοδιοικήσεις έχουν αντικαταστήσει κοινόχρηστους λαμπτήρες με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης (λαμπτήρες CFL).

Εξίσου σημαντική είναι η επίδραση της αυξημένης θερμοκρασίας. Ενδεικτική της περίπτωσης αυτής είναι λάμπα που βρίσκεται μέσα σε φωτιστικό χωνευτό στον τοίχο, όπου είναι και περίκλειστο. Περιβάλλον τέτοιο δημιουργεί προβλήματα και σε λάμπες πυράκτωσης, λόγω των πολύ υψηλών που αναπτύσσονται. Καλό θα είναι τέτοιες εγκαταστάσεις να αποφεύγονται. Αντίθετα οι λαμπτήρες οικονομίας CFL δεν έχουν κανένα πρόβλημα σε περίκλειστο ή χωνευτό φωτιστικό, αρκεί να μην ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα.

11. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λαμπτήρες CFL με αισθητήρες κίνησης;

Οι λαμπτήρες CFL έχουν περιορισμένη αντοχή σε κύκλους on/off. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε λαμπτήρες CFL με αισθητήρες κίνησης, θα πρέπει να επιλέξουμε λαμπτήρες CFL με την ιδιότητα 25.000 – 30.000 ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις.

12. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λαμπτήρες CFL με ροοστάτη;

Οι ροοστάτες χρησιμοποιούνται για εξοικονόμηση ενέργειας και διακοσμητικούς σκοπούς. Καθώς η χρήση λαμπτήρων CFL επεκτείνεται, παράγονται λαμπτήρες CFL οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούνται με ροοστάτες για τη ρύθμιση και του επιπέδου φωτισμού επίσης, οι οποίοι είναι τύποι ροοστάτη RC. Στη συσκευασία αυτών των λαμπτήρων CFL αναφέρεται ότι πρόκειται για λαμπτήρες “Dimmable” (με δυνατότητα σύνδεσης με ροοστάτη) ή εμφανίζεται η ένδειξη “DIM” δίπλα στην ονομασία τους ή ένα σήμα που δηλώνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτούς τους ροοστάτες RC.

13. Οι λαμπτήρες CFL μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους ανακυκλώνονται;

Κατά την διάρκεια ζωής τους οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης θα σας οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά… πώς θα εξασφαλίσουμε την καλύτερη χρήση τους και τι γίνεται μετά το τέλος της ζωής τους; Μετά το τέλος της ζωής τους πρέπει να γνωρίζετε ότι:

 • Oι συγκεκριμένοι λαμπτήρες οικονομίας θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης σε συμβεβλημένους δήμους και συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής. Λόγω του ότι οι λαμπτήρες CFL περιέχουν υδράργυρο που θεωρείται επικίνδυνος εάν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, χρειάζεται ταφή σε ειδικό χώρο τοξικών αποβλήτων ή να αποστέλλεται στο εξωτερικό.
 • Οι λαμπτήρες φθορισμού περιέχουν πολύ μικρή ποσότητα υδραργύρου (3-5 mg έναντι πχ 500-3000 mg σε συνήθη θερμόμετρα) επιτρέποντας στον λαμπτήρα να αποτελεί μια αποδοτική πηγή φωτός.
 • Οι λαμπτήρες φθορισμού που ακολουθούν την οδηγία RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχουν ακόμα λιγότερο υδράργυρο.
 • Οι λαμπτήρες φθορισμού καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα από τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποσότητα υδραργύρου που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
14. Τι πρέπει να κάνω αν σπάσει ένας λαμπτήρας CFL;

Ένας συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού, όπως και οι αντίστοιχοι λαμπτήρες φθορισμού μεγάλου μεγέθους, αν καταστραφεί και υπάρχει θραύση του γυάλινου περιβλήματος, απελευθερώνει μια ελάχιστη (αλλά αναγκαία για τη λειτουργία του) ποσότητα υδράργυρου. Ο υδράργυρος είναι γνωστή νευροτοξίνη και αυτό απαιτεί κάποιες απαραίτητες προφυλάξεις. Αρχικά πρέπει να ανοίξουμε τα παράθυρα για 15 λεπτά και να φύγουμε από το χώρο, μέχρι να ολοκληρωθεί ο εξαερισμός. Στη συνέχεια τα θραύσματα πρέπει να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας πλαστικά γάντια και κάποιο πανί και όχι με την ηλεκτρική σκούπα. Κάτι τέτοιο απλά θα διαλύσει ακόμα πιο γρήγορα τους ατμούς του υδραργύρου στον αέρα, η βλαπτικότητα των οποίων μπορεί να μην είναι άμεσα αντιληπτή, αλλά λειτουργεί αθροιστικά. Τα θραύσματα καθώς και το πανί που χρησιμοποιήθηκε πρέπει να τοποθετηθούν σε σακούλα η οποία πρέπει να κλείνει αεροστεγώς. Σε περίπτωση που τα θραύσματα από την λάμπα ή σκόνη του λαμπτήρα έρθουν σ’ επαφή με ρούχα ή λευκά είδη, αυτά πρέπει να πεταχτούν. Δεν μπορούν να πλυθούν μιας και τα θραύσματα και η σκόνη μπορεί να μολύνουν το πλυντήριο ή την αποχέτευση. Η δε σακούλα που χρησιμοποιήθηκε δεν πρέπει να πεταχτεί στον κάδο απορριμμάτων αλλά να δοθεί στα ειδικά κέντρα ανακύκλωσης.

15. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των λαμπτήρων LED;

Τα βασικά πλεονεκτήματα των λαμπτήρων LED είναι:

 • καταναλώνουν έως 80% λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες πυράκτωσης
 • εξασφαλίζουν εξοικονόμηση κόστους κατά τη διάρκεια ζωής τους (αν και αυτή είναι περιορισμένη σήμερα λόγω της υψηλής τιμής αγοράς τους που όμως πιθανότητα θα μειωθεί στο προσεχές μέλλον)
 • διαρκούν τουλάχιστον 10 χρόνια (συγκριτικά, οι συμβατικοί λαμπτήρες πυράκτωσης διαρκούν 1-2 χρόνια)
 • λόγω χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργίας δεν ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς
 • μπορείτε να τους αναβοσβήνετε συχνά χωρίς πρόβλημα
 • δίνουν το μέγιστο της φωτεινότητάς τους αμέσως μόλις τους ανάψετε
 • προσφέρουν περισσότερες επιλογές χρωμάτων φωτός (θερμοκρασίες χρώματος)
 • εξασφαλίζουν δυνατό, καθαρό ή μαλακό φως, ανάλογα με τις ανάγκες.
16. Γιατί οι λαμπτήρες LED υπερτερούν σε σχέση με κάθε άλλη τεχνολογία;

Ο φωτισμός LED είναι ασφαλέστερος τόσο από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως όσο και από τους λαμπτήρες φθορισμού. Επειδή δεν υπάρχει υδράργυρος στους λαμπτήρες LED, μπορούν εύκολα να διατεθούν προς απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και δεν απαιτούν εξειδικευμένες μεθόδους ανακύκλωσης . Επίσης, επειδή οι λαμπτήρες LED είναι πιο στιβαροί από τους λαμπτήρες φθορισμού, ο κίνδυνος θραύσης μειώνεται σημαντικά, καταργώντας τη δυνατότητα θραύσης των λαμπτήρων και απελευθερώνοντας επικίνδυνα θραύσματα . Το άκαμπτο πλαίσιο στου λαμπτήρες LED τους καθιστά ανθεκτικούς στους κραδασμούς και τις επιπτώσεις.

17. Σε τι σχήματα παράγονται οι λαμπτήρες LED και τι επιλογές λαμπτήρων υπάρχουν;

Ένα μεμονωμένο LED είναι πολύ μικρό και παράγει συνολικά λίγο φως. Τα LED μπορούν όμως εύκολα να συνδυαστούν σε οποιοδήποτε διάταξη για να παράγουν την επιθυμητή φωτεινότητα, σύμφωνα με τους σχεδιαστικούς στόχους και τις οικονομικές δυνατότητες, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες. Σχεδόν κάθε είδος λαμπτήρα, μπορεί να συνδυαστεί με κάθε είδους ντουί και να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε ισχύ, κάνοντας την γκάμα των λαμπτήρων LED πρακτικά απεριόριστη. Επιπλέον, ένα LED φωτιστικό,  μπορεί να συνδεθεί με έναν ελεγκτή, με αποτέλεσμα τον δυναμικό έλεγχο της διανομής, της έντασης και του χρώματος του φωτός. Τέλος, το συνεχές (DC) ρεύμα επιτρέπει στη μονάδα να είναι εύκολα προσαρμόσιμη σε διαφορετικές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος.

18. Μπορώ να βρω λαμπτήρες LED σε διαφορετικά χρώματα, εκτός του λευκού;

Οι λυχνίες LED είναι διαθέσιμες σε μια ποικιλία χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του λευκού φωτός. Λευκό φως μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω της ανάμιξης χρώματος των κόκκινων, μπλε και πράσινων LED. Επιπλέον, μέσω του καινοτόμου συνδυασμού διαφόρων χρωμάτων LED, έντονες χρωματικές εναλλαγές μπορούν να παραχθούν από ένα μόνο φωτιστικό μέσω δυναμικής ενεργοποίησης των διαφόρων συνδυασμών LED. Αυτά τα φωτιστικά μπορούν να ελεγχθούν μεμονωμένα μέσω Η/Υ, ελεγκτή DMX ή αποκλειστικούς ελεγκτές για να παράγουν ειδικά εφέ, συμπεριλαμβανομένων σταθερών χρωμάτων, τυχαίων αλλαγών χρώματος, strobing (ρυθμική λειτουργία), μεταβλητού strobing και εναλλαγής με εξασθένηση χρώματος. Ιδανική είναι η χρήση χρωματιστών LED και για βιτρίνες καταστημάτων, καθώς ο φωτισμός του φόντου σε συνδυασμό με τον σημειακό φωτισμό των εμπορευμάτων, μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και να μειώσουν το κόστος συντήρησης, ενώ προσελκύουν το ενδιαφέρον του αγοραστή με έναν νέο τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πεντέλης 8, Δάφνη 172 36
Τηλ/Φαξ: 213 014 9996
info@energylab.gr
www.energylab.gr

Ευκαιρίες καριέρας

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην εταιρία μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην διεύθυνση career@energylab.gr

Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
Μείνετε σε επαφή